JO nolikums

1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Partijas „Latvijas Reģionu Apvienība” (turpmāk tekstā – Partija) Jaunatnes organizācija ir Partijas struktūrvienība, kuru neveido atbilstoši teritoriālajam principam un kura darbojās atbilstoši valdes apstiprinātam Jaunatnes organizācijas nolikumam.

1.2. Atbilstoši šā nolikuma 1.1.punktam Partijā var izveidot ne vairāk kā vienu Jaunatnes organizāciju.

1.3. Partijas Jaunatnes organizācija nav juridiska persona un tai nav tiesību patstāvīgi slēgt jebkādus tiesiskos darījumus.

1.4. Partijas Jaunatnes nodaļas nosaukums ir „Latvijas Reģionu Apvienības Jaunatnes organizācija” (turpmāk tekstā – LRAJO), angļu valodā nosaukums tulkojams kā „Latvijas Reģionu Apvienība Youth Organization”.

1.5..  LRAJO ir sava simbolika, kuru apstiprina LRJO kopsapulce un Partijas valde.

1.6.  LRAJO darbojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Partijas statūtiem, Partijas ētikas kodeksam un šim nolikumam, kā arī citiem iekšējiem normatīvajiem akti, ko izdevusi Partija vai LRAJO.

2. LRAJO VĒRTĪBAS, UZDEVUMI UN DARBĪBAS MĒRĶI

2.1.   LRAJO pamatvērtības ir cilvēks, rūpes un interese par katru Latvijas cilvēku, demokrātija, vienlīdzība un taisnīgums.

2.3. LRAJO darbības pamatmērķi:

          Veicināt jaunatnes iesaisti politiskos procesos un, lai tā līdzdarbotos valstiskuma stiprināšanā, izturoties atbildīgi pret sevi, citiem, nākamajām paaudzēm un dabu.

          Iedrošinājums un iespējas uzņēmīgajiem sava ceļa sācējiem. Lai katrs justos valstij un sabiedrībai iederīgs, noderīgs un vajadzīgs, rūpētos par sabiedrības kopējo labumu.

          Iestāties par demokrātiskām vērtībām, tiesiskumu un solidaritāti, kultivējot eiropeiskās identitātes attīstību līdzās nacionālajai, kā arī dot iespēju jauniešiem līdzdarboties politikas norisēs un gūt darba pieredzi, veicot brīvprātīgā pienākumus.

          Veicināt jaunatnes izpratni par demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības pamatprincipiem.

          Formulēt jauniešu viedokli un priekšlikumus dažādos politiskos jautājumos un piedāvāt tos partijai, partijas struktūrvienībām un, saskaņojot to ar partiju, arī citām institūcijām.

          Veicināt jauniešu izglītošanu un iesaisti politikas veidošanā Latvijas reģionos.

2.4. LRAJO izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanai izmanto šādas metodes:

          sekmē jaunatnes līdzdalību Partijas lēmumu pieņemšanā;

          piedalās un atbalsta Partijas un tās struktūrvienību darbību;

          izvirza kandidātus Partijas struktūrvienību rīkotajās vēlēšanās, tai skaitā Partijas valdes locekļu vēlēšanās;

          ar ievēlēto pārstāvju starpniecību realizē LRAJO viedokļa un priekšlikumu nodošanu     Partijas pārstāvjiem;

          veic politisko darbību – īsteno godīgu un atbildīgu politiku;

          piedalās sabiedriski nozīmīgu procesu apspriešanā.

 

3. DALĪBNIEKI

3.1. LRAJO dalībnieks var būt jebkurš Latvijas Republikas pilsonis vecumā no sešpadsmit līdz trīsdesmit gadiem, kurš atzīst un ievēro Partijas un LRAJO mērķus, vērtības, statūtus, nolikumus, Ētikas kodeksu, kā arī citus Partijas un LRAJO iekšējos normatīvos aktus. Par LRAJO dalībnieku nevar būt persona, kas ir krimināli sodīta, ir citas politiskās organizācijas vai tās jaunatnes struktūrvienības biedrs, vai darbojas citas politiskās organizācijas interesēs.

3.2. Persona, kura vēlas kļūt par LRAJO dalībnieku, aizpilda LRAJO valdes apstiprinātu anketu, un iesniedz to LRAJO valdei. Dalībnieka kandidāts tiek uzklausīts tuvākajā valdes sēdē, un tikai pēc tās valde var lemt par dalībnieka kandidāta uzņemšanu. Lēmumu par jauna dalībnieka uzņemšanu LRAJO pieņem valde šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.

3.3.  Visiem dalībniekiem ir vienlīdzīgas tiesības. Dalībnieku tiesības:

          saņemt informāciju, kas ir LRAJO rīcībā;

          iesniegt LRAJO valdei lēmumprojektus un ierosinājumus;

          nolikumā noteiktajā kārtībā piedalīties LRAJO lēmumu pieņemšanā;

          piedalīties visos LRAJO un Partijas rīkotajos publiskajos pasākumos;

          izvirzīt savu kandidatūru un citu dalībnieku kandidatūras Partijas rīkotajās vēlēšanās un LRAJO rīkotajās vēlēšanās;

          izvirzīt savu kandidatūru un citu dalībnieku kandidatūras visu līmeņu deputātu  kandidātu sarakstos, ko veido Partija;

          vērsties Partijas Ētikas komisijā;

          sadarboties ar citām sabiedriskajām organizācijām, politiskajām partijām un to jaunatnes struktūrvienībām, ja to principi un darbība nav pretrunā ar LRAJO un Partijas mērķiem un principiem; par iespējamo vai esošo sadarbību, tās mērķi un nepieciešamību ir rakstveidā jāinformē LRAJO valde.

3.4. Dalībnieku pienākumi ir:

          ievērot Partijas statūtus, LRAJO nolikumu un citus saistošos dokumentus;

           pilnvērtīgi un aktīvi piedalīties LRAJO darbā;

          pildīt Partijas un LRAJO noteikumus un lēmumus;

          veicināt politiskās kultūras izaugsmi; savā rīcībā ievērot tiesiskuma, demokrātijas un patriotisma principus.

3.5. Katram LRAJO dalībniekam, kas ir arī Partijas biedrs, ir pienākums maksāt biedra naudu saskaņā ar Partijas noteikto kārtību un apmēru.

3.6.  Jebkuram dalībniekam ir tiesības izstāties no LRAJO šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, par to rakstveidā informējot valdi. Valde 10 dienu laikā no dalībnieka rakstveida paziņojuma saņemšanas pieņem lēmumu par dalībnieka izslēgšanu no LRAJO.

3.7. LRAJO valdei ir tiesības lemt par dalībnieka izslēgšanu no LRAJO arī tad, ja konstatēts, ka dalībnieks darbojas pretēji Partijas un LRAJO mērķiem, vērtībām, ētikas kodeksam un iekšējiem normatīvajiem aktiem, vai ir kļuvis par kādas citas politiskās organizācijas vai tās jaunatnes struktūrvienības dalībnieku.

3.8. Personas, kas ir LRAJO dalībnieki, bet jau sasnieguši trīsdesmit gadu vecumu, automātiski zaudē dalībnieka statusu.

 

4. LRAJO ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

4.1. LRAJO augstākā lēmējinstitūcija ir kopsapulce, kura ir dalībnieku (turpmāk tekstā – delegātu) sapulce.

4.2. LRAJO izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv LRAJO, ir valde, kuru vada valdes priekšsēdētājs.

 

5. KOPSAPULCE

5.1. Uz kopsapulci ierodas delegāti. Delegātu skaits kopsapulcē ir mainīgs un ir atkarīgs no kopējā pieteikto dalībnieku skaita. Vadoties no kopējā pieteikto Dalībnieku skaita, lēmumu par kopējo delegātu skaitu kopsapulcē pieņem LRAJO valde.

5.2. Par delegātiem nevar būt dalībnieki, kas uzņemti LRAJO pēc kopsapulces sasaukšanas dienas.

5.3. LRAJO ir kārtējā kopsapulce un ārkārtas Kopsapulce.

5.4. Kārtējo kopsapulci sasauc valde ne retāk kā reizi kalendārajā gadā.

5.5. Par kārtējās kopsapulces norises vietu, laiku, delegātu kvotu un darba kārtību valde informē dalībniekus vismaz četrpadsmit dienas pirms kopsapulces.

5.6. Ārkārtas kopsapulces tiek sasauktas pēc vajadzības. Ārkārtas kopsapulces sasaukšanu ir tiesīgi pieprasīt valde vai viena desmitā daļa no visiem reģistrētajiem LRAJO biedriem. Valdei jāsasauc ārkārtas kopsapulce ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas dienas.

5.7. Ārkārtas kopsapulces sasaukšanas gadījumā paziņojums par ārkārtas kopsapulces sasaukšanu jānodrošina vismaz piecu dienu laikā pirms kopsapulces.

5.8. Kopsapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja delegāti neievēl citu sapulces vadītāju. Kopsapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists, kuru ievēl kopsapulce. Kopsapulce notiek atklāti, ja Kopsapulce nepieņem motivētu lēmumu par citādu sapulces norises kārtību.

5.9. Tikai kopsapulce ir tiesīga:

           apstiprināt un grozīt LRAJO nolikumu;

          iecelt amatā valdes priekšsēdētāju un valdes locekļus no attiecīgajā kopsapulcē izvirzīto delegātu vidus;

          atsaukt no amata valdes priekšsēdētāju un valdes locekļus;

          lemt par sadarbību ar citu politisko organizāciju jaunatnes strūktūrvienībām;

          lemt par LRAJO darbības izbeigšanu.

5.10. Kopsapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpsts LRAJO valdes kompetencē.

5.11. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no valdes noteiktā kopējā delegātu  skaita.

Ja kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, nedēļas laikā tiek sasaukta atkārtota kopsapulce, kura ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo delegātu skaita.

5.12.  Lēmumi kopsapulcē tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu, ja šajā nolikumā vai citos iekšējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Kopsapulces lēmumi ir saistoši visiem LRAJO biedriem.

5.13.  Jautājumiem par LRAJO darbības izbeigšanu ir nepieciešams lēmums, kas pieņemts ar divu trešdaļu balsu vairākumu no kopējā delegātu skaita kopsapulcē.

 

6.VALDE

6.1. Valde ir LRAJO izpildinstitūcija. Valde sastāv no 6 (sešiem) valdes locekļiem un valdes priekšsēdētāja, kurus no uz attiecīgo kopsapulci izvirzīto delegātu vidus ar aizklātu balsojumu un vienkāršu balsu vairākumu ievēl kopsapulce ar pilnvaru termiņu uz vienu gadu. Valdes locekļiem un valdes priekšsēdētājam jābūt LRAJO un Partijas biedram.

6.2. Valdes priekšsēdētāja tiesības un pienākumi: valdes priekšsēdētājs organizē valdes darbu; izziņo un vada valdes sēdes; pauž LRAJO valdes lēmumus publiski. Valde no sava vidus var ievēlēt vienu vai vairākus valdes priekšsēdētāja vietniekus un noteikt to pienākumu sadali.

6.3. Valdes kompetence:

          pārzina un vada LRAJO darbības;

          nodrošina LRAJO nolikuma īstenošanu un kopsapulces un Partijas lēmumu izpildi;

          izveido citas LRAJO institūcijas, nosaka to kompetenci, darbības kārtību un pieņem to nolikumus;

          izvirza no LRAJO vidus kandidātus uz Partijas iekšējām vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām, pašvaldību vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

6.4. Valde atbild par LRAJO darbību. Valdes un citu institūciju locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti Partijai viņu vainas dēļ.

6.5. Valdes sēžu norises kārtība:

          Valdes sēdes var notikt klātienē un attālināti.

          Valdes sēdes sasauc un vada valdes priekšsēdētājs vai cits viņa pilnvarots valdes loceklis. Valdes sēdes notiek pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi mēnesī. Valdes  sēdes pieprasīt sasaukt ir tiesīgi vismaz divi valdes locekļi.

          Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no ievēlētajiem valdes locekļiem. Valde lēmumus pieņem ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu.

          Valdes sēdes ir atklātas, ja vien valde nepieņem argumentētu lēmumu par kāda jautājuma izskatīšanu slēgti. Bez valdes locekļiem tiesības piedalīties slēgtās valdes sēdēs ir arī citām personām pēc valdes ieskata.

          Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā ieraksta pieņemtos lēmumus, norādot katra valdes locekļa balsojumu “par” vai “pret” par katru lēmumu, vai nepiedalīšanos balsojumā.

6.6.  Valdes locekļi un valdes priekšsēdētāju jebkurā brīdī var atsaukt no amata kopsapulce.

6.7. Valdes loceklis var iesniegt valdei paziņojumu par valdes locekļa amata atstāšanu 14 (četrpadsmit) dienas pirms atkāpšanās no amata. Ja valdes loceklis ir atkāpies no amata, tad viņa vietu ieņem nākamais biedrs, kurš pēdējās LRAJO valdes vēlēšanās ieguva visvairāk LRAJO biedru balsis, bet netika ievēlēts LRAJO valdē.

6.8. Valdes priekšsēdētājs var iesniegt valdei paziņojumu par valdes priekšsēdētāja  amata atstāšanu 14 (četrpadsmit) dienas pirms atkāpšanās no amata. Ja valdes priekšsēdētājs iesniedz paziņojumu par valdes priekšsēdētāja amata atstāšanu, tiek organizēta ārkārtas kopsapulce saskaņā ar nolikuma 5.6. punktu.

 

7. LRAJO REĢIONĀLĀ DARBĪBA

7.1. LRAJO var būt savas reģionālās nodaļas. Tās var tikt izveidotas vai likvidētas ar LRAJO valdes lēmumu.

7.2. Reģionālo nodaļu var lūgt izveidot vismaz 3 (trīs) LRAJO biedri saskaņā ar LRAJO valdes apstiprinātu nolikumu.

7.3. Reģionālo nodaļu vadītāji tiek ievēlēti nodaļas sapulcē aizklātā balsojumā uz 2 (diviem) gadiem.

7.4. Reģionālo nodaļu vadītāji atbild par nodaļā notiekošo, rīko nodaļas biedru sēdes, veicina LRAJO valdes iesaisti dažādu reģionālo jautājumu risināšanā un regulāri, bet ne retāk kā reizi kalendārajā mēnesi sniedz savas nodaļas darbības un tās rezultātu kopsavilkumu valdes sēdē.

7.5. LRAJO reģionālās nodaļas ir tieši pakļautas LRAJO valdei.

 

8. CITI NOTEIKUMI

8.1. Ētikas pārkāpumi un jautājumi tiek risināti slēgtā valdes sēdē, tajā piedaloties arī pārkāpuma veicējam.

Ja valdes sēdē neizdodas rast risinājumu, tad pārkāpums tiek skatīts Partijas Ētikas komisijā. Lai uzsāktu Partijas Ētikas komisijas izmeklēšanu, LRAJO valdei rakstveidā jāinformē Partijas Ētikas komisija, norādot konstatēto pārkāpumu un iesniedzot tā izdarīšanas pierādījumus.

8.2. Valdei ir pienākums uzklausīt dalībnieka, kas veicis darbības, kas ir klaji pretrunā ar ētikas un morāles normām, vai pretējas LRAJO vai Partijas darbības mērķiem un uzdevumiem, tai skaitā, neslavas celšanas LRAJO vai Partijai, paskaidrojumu, ņemt to vērā un lemt par dalībnieka  izslēgšanu vai neizslēgšanu no LRAJO.

8.3. Dalībniekam ir tiesības LRAJO valdes lēmumu par izslēgšanu no LRAJO pārsūdzēt Partijas Ētikas komisijā 10 (desmit) darba dienu laikā no lēmuma saņemšanas par izslēgšanu no LRAJO.

8.4. Izslēdzot kādu dalībnieku no LRAJO, valdes pienākums ir konkrētajam dalībniekam sniegt detalizētu, argumentētu un pamatotu paskaidrojumu par izslēgšanas iemesliem.