JO nolikums

  1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Partijas “Latvijas Reģionu Apvienība” (turpmāk tekstā – Partija) Jaunatnes organizācija ir Partijas struktūrvienība, kuru neveido atbilstoši teritoriālajam principam un kura darbojas atbilstoši Partijas valdes apstiprinātam Jaunatnes organizācijas nolikumam.

1.2. Atbilstoši šā nolikuma 1.1.punktam Partija var izveidot ne vairāk kā vienu Jaunatnes organizāciju.

1.3. Partijas Jaunatnes organizācija nav juridiska persona un tai nav tiesību patstāvīgi slēgt jebkādus tiesiskos darījumus.

1.4. Partijas Jaunatnes organizācijas nosaukums ir “Latvijas Reģionu Apvienības Jaunatnes organizācija” (turpmāk tekstā – LRA JO).

1.5. LRA JO ir sava simbolika, kuru apstiprina LRA JO valde, kopsapulce un Partijas valde.

1.6. LRA JO darbojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Partijas statūtiem, Partijas ētikas kodeksam un šim nolikumam, kā arī citiem iekšējiem normatīvajiem aktiem, ko izdevusi Partija vai LRA JO.

 

  1. LRA JO VĒRTĪBAS, PAMATMĒRĶI UN UZDEVUMI

2.1. LRA JO pamatvērtības ir latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, solidaritāte, taisnīgums, godīgums, darba tikums un ģimene, kā saliedētas sabiedrības pamats.

2.2. LRA JO darbības pamatmērķi:

2.2.1. sniegt jauniešiem iespēju līdzdarboties un iesaistīties politiskajos procesos;

2.2.2. veicināt jaunatnes izpratni par demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības pamatprincipiem;

2.2.3. iestāties par demokrātiskām vērtībām, tiesiskumu un solidaritāti, veicinot nacionālās identitātes attīstību, kā arī dot iespēju gūt darba pieredzi, veicot brīvprātīgo darbu.

2.3. LRA JO darbības uzdevumi:

2.3.1. nodrošināt jauniešiem iespēju iesaistīties jaunatnes politiku ietekmējošu lēmumu apspriešanā pirms to pieņemšanas;

2.3.2. apkopot jauniešu viedokli un priekšlikumus dažādos politiskos jautājumos un piedāvāt tos partijai, partijas struktūrvienībām un, saskaņojot to ar partiju, arī citām institūcijām;

2.3.3. risināt ar jaunatni saistītus jautājumus, izvērtējot jauniešu intereses, tiesības, vajadzības un iespējas;

2.3.4. veicināt jauniešu izglītošanu un iesaisti politikas veidošanā visos Latvijas reģionos.

 

  1. DALĪBNIEKI

3.1. LRA JO dalībnieks var būt jebkurš Latvijas Republikas pilsonis vecumā no 16 (sešpadsmit) līdz 35 (trīsdesmit pieciem) gadiem, kurš atzīst un ievēro Partijas un LRA JO mērķus, vērtības, statūtus, nolikumus, Ētikas kodeksu, kā arī citus Partijas un LRA JO iekšējos normatīvos aktus. Par LRA JO dalībnieku nevar būt persona, kas ir krimināli sodīta, ir citas politiskās organizācijas vai tās jaunatnes struktūrvienības biedrs, vai darbojas citas politiskās organizācijas interesēs.

3.2. Persona, kura vēlas kļūt par LRA JO dalībnieku, aizpilda LRA JO valdes apstiprinātu anketu, un iesniedz to LRA JO valdei. Dalībnieka kandidāts tiek uzklausīts tuvākajā LRA JO valdes sēdē, un tikai pēc tās LRA JO valde var lemt par dalībnieka kandidāta uzņemšanu. Lēmumu par jauna dalībnieka uzņemšanu LRA JO pieņem LRA JO valde šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.

3.3. Visiem dalībniekiem ir vienlīdzīgas tiesības. Dalībnieku tiesības:

3.3.1. saņemt informāciju, kas ir LRA JO rīcībā;

3.3.2. iesniegt LRA JO valdei lēmumprojektus un ierosinājumus;

3.3.3. šā nolikuma noteiktajā kārtībā piedalīties LRA JO lēmumu pieņemšanā;

3.3.4. piedalīties visos LRA JO un Partijas rīkotajos publiskajos pasākumos;

3.3.5. izvirzīt savu kandidatūru un citu dalībnieku kandidatūras Partijas rīkotajās vēlēšanās un LRA JO rīkotajās vēlēšanās;

3.3.6. izvirzīt savu kandidatūru un citu dalībnieku kandidatūras visu līmeņu deputātu kandidātu sarakstos, ko veido Partija;

3.3.7. vērsties Partijas Ētikas komisijā;

3.3.8. sadarboties ar citām sabiedriskajām organizācijām, politiskajām partijām un to jaunatnes struktūrvienībām, ja to principi un darbība nav pretrunā ar LRA JO un Partijas mērķiem un principiem (par iespējamo vai esošo sadarbību, tās mērķi un nepieciešamību ir rakstveidā jāinformē LRA JO valde).

3.4. Dalībnieku pienākumi ir:

3.4.1. ievērot Partijas statūtus, LRA JO nolikumu un citus saistošos dokumentus;

3.4.2. pilnvērtīgi un aktīvi piedalīties LRA JO darbā;

3.4.3. pildīt Partijas un LRA JO noteikumus un lēmumus;

3.4.4. veicināt politiskās kultūras izaugsmi;

3.4.5. savā rīcībā ievērot tiesiskuma, demokrātijas un patriotisma principus.

3.5. Katram LRA JO dalībniekam, kas ir arī Partijas biedrs, ir pienākums maksāt biedra naudu saskaņā ar Partijas noteikto kārtību un apmēru.

3.6. Jebkuram dalībniekam ir tiesības izstāties no LRA JO šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, par to rakstveidā informējot LRA JO valdi. LRA JO valde 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dalībnieka rakstveida paziņojuma saņemšanas pieņem lēmumu par dalībnieka izslēgšanu no LRA JO.

3.7. LRA JO valdei ir tiesības lemt par dalībnieka izslēgšanu no LRA JO arī tad, ja konstatēts, ka dalībnieks darbojas pretēji Partijas un LRA JO mērķiem, vērtībām, ētikas kodeksam un iekšējiem normatīvajiem aktiem, vai ir kļuvis par kādas citas politiskās organizācijas vai tās jaunatnes struktūrvienības dalībnieku.

3.8. Personas, kas ir LRA JO dalībnieki, bet, jau sasnieguši 36 (trīsdesmit sešu) gadu vecumu, automātiski zaudē dalībnieka statusu.

 

  1. LRA JO ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

4.1. LRA JO augstākā lēmējinstitūcija ir kopsapulce, kura ir dalībnieku (turpmāk tekstā – delegātu) sapulce.

4.2. LRA JO izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv LRA JO, ir LRA JO valde, kuru vada LRA JO valdes priekšsēdētājs.

 

  1. KOPSAPULCE

5.1. Uz kopsapulci ierodas delegāti. Delegātu skaits kopsapulcē ir mainīgs un ir atkarīgs no kopējā pieteikto delegātu skaita. Vadoties no kopējā pieteikto delegātu skaita, lēmumu par kopējo delegātu skaitu kopsapulcē pieņem LRA JO valde.

5.2. Par delegātiem nevar būt dalībnieki, kas uzņemti LRA JO pēc kopsapulces sasaukšanas dienas.

5.3. LRA JO ir kārtējā kopsapulce un ārkārtas kopsapulce.

5.4. Kārtējo kopsapulci sasauc LRA JO valde ne retāk kā reizi kalendārajā gadā.

5.5. Par kārtējās kopsapulces norises vietu, laiku, delegātu kvotu un darba kārtību LRA JO valde informē dalībniekus vismaz 14 (četrpadsmit) dienas pirms kopsapulces.

5.6. Ārkārtas kopsapulces tiek sasauktas pēc vajadzības. Ārkārtas kopsapulces sasaukšanu ir tiesīgi pieprasīt LRA JO valde vai vismaz 10 (desmit) LRA JO biedri. LRA JO valdei jāsasauc ārkārtas kopsapulce ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas dienas.

5.7. Ārkārtas kopsapulces sasaukšanas gadījumā paziņojums par ārkārtas kopsapulces sasaukšanu jānodrošina vismaz piecu dienu laikā pirms kopsapulces.

5.8. Kopsapulci vada LRA JO valdes priekšsēdētājs, vai viņa prombūtnes laikā – LRA JO valdes priekšsēdētāja vietnieks, ja delegāti neievēl citu sapulces vadītāju. Kopsapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists, kuru ievēl kopsapulce. Kopsapulce notiek atklāti, ja kopsapulce nepieņem motivētu lēmumu par citādu kopsapulces norises kārtību.

5.9. Tikai kopsapulce ir tiesīga:

5.9.1. apstiprināt un grozīt LRA JO nolikumu;

5.9.2. iecelt amatā LRA JO valdes priekšsēdētāju, LRA JO valdes priekšsēdētāja vietnieku un LRA JO valdes locekļus no attiecīgajā kopsapulcē izvirzīto delegātu vidus;

5.9.3. atsaukt no amata LRA JO valdes priekšsēdētāju, LRA JO valdes priekšsēdētāja vietnieku un LRA JO valdes locekļus;

5.9.4. lemt par sadarbību ar citu politisko organizāciju jaunatnes struktūrvienībām;

5.9.5. lemt par LRA JO darbības izbeigšanu.

5.10. Kopsapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpst LRA JO valdes kompetencē.

5.11. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no LRA JO valdes noteiktā kopējā delegātu skaita. Ja kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, nedēļas laikā tiek sasaukta atkārtota kopsapulce, kura ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo delegātu skaita.

5.12. Lēmumi kopsapulcē tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu, ja šajā nolikumā vai citos iekšējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Kopsapulces lēmumi ir saistoši visiem LRA JO biedriem.

5.13. Jautājumiem par LRA JO darbības izbeigšanu ir nepieciešams lēmums, kas pieņemts ar divu trešdaļu balsu vairākumu no kopējā delegātu skaita kopsapulcē.

 

  1. LRA JO VALDE

6.1. LRA JO valde ir LRA JO izpildinstitūcija. LRA JO valde sastāv no valdes priekšsēdētāja, valdes priekšsēdētāja vietnieka un 4 (četriem) valdes locekļiem, kurus no uz attiecīgo kopsapulci izvirzīto delegātu vidus ar aizklātu balsojumu un vienkāršu balsu vairākumu ievēl kopsapulce ar pilnvaru termiņu uz vienu gadu. Visiem LRA JO valdes locekļiem jābūt LRA JO un Partijas biedriem.

6.2. LRA JO valdes priekšsēdētāja tiesības un pienākumi:

6.2.1. LRA JO valdes priekšsēdētājs organizē LRA JO valdes darbu;

6.2.2. izziņo un vada LRA JO valdes sēdes;

6.2.3. pauž LRA JO valdes lēmumus publiski.

6.3. LRA JO valdes priekšsēdētāja vietnieks palīdz LRA JO valdes priekšsēdētājam pildīt amata pienākumus un aizstāj LRA JO valdes priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā.

6.4. LRA JO valdes kompetence:

6.4.1. pārzina un vada LRA JO darbību;

6.4.2. nodrošina LRA JO nolikuma īstenošanu un kopsapulces un Partijas lēmumu izpildi;

6.4.3. izveido citas LRA JO institūcijas, nosaka to kompetenci, darbības kārtību un pieņem to nolikumus;

6.4.4. izvirza no LRA JO vidus kandidātus uz Partijas iekšējām vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām, pašvaldību vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

6.5. LRA JO valde atbild par LRA JO darbību. LRA JO valdes un citu institūciju locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti Partijai viņu vainas dēļ.

6.6. LRA JO valdes sēžu norises kārtība:

6.6.1. LRA JO valdes sēdes var notikt klātienē un attālināti;

6.6.2. LRA JO valdes sēdes sasauc un vada LRA JO valdes priekšsēdētājs vai cits viņa pilnvarots LRA JO valdes loceklis. LRA JO valdes sēdes notiek pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī. LRA JO valdes sēdes pieprasīt sasaukt ir tiesīgi vismaz 2 (divi) LRA JO valdes locekļi;

6.6.3. LRA JO valde ir lemttiesīga, ja LRA JO valdes sēdē piedalās vairāk nekā puse no ievēlētajiem LRA JO valdes locekļiem. LRA JO valde lēmumus pieņem ar klātesošo LRA JO valdes locekļu balsu vairākumu;

6.6.4. LRA JO valdes sēdes ir atklātas, ja vien LRA JO valde nepieņem argumentētu lēmumu par kāda jautājuma izskatīšanu slēgti. Bez LRA JO valdes locekļiem tiesības piedalīties slēgtās LRA JO valdes sēdēs ir arī citām personām pēc LRA JO valdes ieskata;

6.6.5. LRA JO valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā ieraksta pieņemtos lēmumus, norādot katra LRA JO valdes locekļa balsojumu “par” vai “pret” par katru lēmumu, vai nepiedalīšanos balsojumā.

6.7. LRA JO valdes locekļus, LRA JO valdes priekšsēdētāju un LRA JO valdes priekšsēdētāja vietnieku jebkurā brīdī var atsaukt no amata kopsapulce.

6.8. LRA JO valdes loceklis var iesniegt LRA JO valdei paziņojumu par LRA JO valdes locekļa amata atstāšanu 14 (četrpadsmit) dienas pirms atkāpšanās no amata. Ja LRA JO valdes loceklis ir atkāpies no amata, tad viņa vietu ieņem nākamais biedrs, kurš pēdējās LRA JO valdes vēlēšanās ieguva visvairāk LRA JO biedru balsis, bet netika ievēlēts LRA JO valdē.

6.9. LRA JO valdes priekšsēdētājs un LRA JO valdes priekšsēdētāja vietnieks var iesniegt LRA JO valdei paziņojumu par LRA JO valdes priekšsēdētāja vai LRA JO valdes priekšsēdētāja vietnieka amata atstāšanu 14 (četrpadsmit) dienas pirms atkāpšanās no amata. Ja LRA JO valdes priekšsēdētājs vai LRA JO valdes priekšsēdētāja vietnieks iesniedz paziņojumu par amata atstāšanu, tiek organizēta ārkārtas kopsapulce saskaņā ar šā nolikuma 5.6.punktu.

 

  1. LRA JO REĢIONĀLĀ DARBĪBA

7.1. LRA JO var būt savas reģionālās nodaļas. Tās var tikt izveidotas vai likvidētas ar LRA JO valdes lēmumu.

7.2. Reģionālo nodaļu var lūgt izveidot vismaz 3 (trīs) LRA JO biedri saskaņā ar LRA JO valdes apstiprinātu nolikumu.

7.3. Reģionālo nodaļu vadītāji tiek ievēlēti nodaļas sapulcē aizklātā balsojumā uz 2 (diviem) gadiem.

7.4. Reģionālo nodaļu vadītāji atbild par nodaļā notiekošo, rīko nodaļas biedru sēdes, veicina LRA JO valdes iesaisti dažādu reģionālo jautājumu risināšanā un regulāri, bet ne retāk kā reizi ceturksnī sniedz savas nodaļas darbības un tās rezultātu kopsavilkumu LRA JO valdes sēdē.

7.5. LRA JO reģionālās nodaļas ir tieši pakļautas LRA JO valdei.

 

  1. CITI NOTEIKUMI

8.1. Ētikas pārkāpumi un jautājumi tiek risināti slēgtā LRA JO valdes sēdē, tajā piedaloties arī pārkāpuma veicējam. Ja LRA JO valdes sēdē neizdodas rast risinājumu, tad pārkāpums tiek skatīts Partijas Ētikas komisijā. Lai uzsāktu Partijas Ētikas komisijas izmeklēšanu, LRA JO valdei rakstveidā jāinformē Partijas Ētikas komisija, norādot konstatēto pārkāpumu un iesniedzot tā izdarīšanas pierādījumus.

8.2. LRA JO valdei ir pienākums uzklausīt dalībnieka, kas veicis darbības, kas ir klaji pretrunā ar ētikas un morāles normām, vai pretējas LRA JO vai Partijas darbības mērķiem un uzdevumiem, tai skaitā, neslavas celšanas LRA JO vai Partijai, paskaidrojumu, ņemt to vērā un lemt par dalībnieka izslēgšanu vai neizslēgšanu no LRA JO.

8.3. Dalībniekam ir tiesības LRA JO valdes lēmumu par izslēgšanu no LRA JO pārsūdzēt Partijas Ētikas komisijā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no lēmuma saņemšanas par izslēgšanu no LRA JO.

8.4. Izslēdzot kādu dalībnieku no LRA JO, LRA JO valdes pienākums ir konkrētajam dalībniekam sniegt detalizētu, argumentētu un pamatotu paskaidrojumu par izslēgšanas iemesliem.

8.5. Partijas valde ir tiesīga lemt par LRA JO darbības izbeigšanu.