Latvijas Reģionu Apvienības statūti

Vispārīgie noteikumi

 1. Partijas nosaukums ir  Politiskā partija „Latvijas Reģionu Apvienība”. Nosaukuma saīsinājums – “LRA”.
 2. Politiskā partija „Latvijas Reģionu Apvienība” (turpmāk tekstā – partija) ir politiska organizācija, kas izveidota reorganizācijas ceļā, apvienojot saplūšanas ceļā partiju „Reģionu Alianse”, reģ. Nr. 40008087553, un partiju „Ogres novadam”, reģ. Nr. 40008087549.
 3. Partija ir nodibināta uz nenoteiktu laiku, lai, darbojoties saskaņā ar demokrātijas, tiesiskuma, atklātības, biedru vienlīdzības un decentralizācijas principiem, apvienotu pilsoņus kopīgai politiskai darbībai partijas mērķu sasniegšanā.

Partijas darbības mērķi, uzdevumi un metodes

 1. Partijas darbības mērķis: „Latvijas Reģionu Apvienība” ir par Latviju kā drošu, pārtikušu un taisnīgu valsti. Mēs esam par Latvijas iedzīvotāju tiesībām saglabāt ierasto dzīvesveidu, latviešu valodu, kultūru un tradīcijas. Cilvēkiem jābūt pārliecībai par savas dzimtās pilsētas, novada un ciema nākotni, kas jāveido visiem kopā caur līdzsvarotu un vienmērīgu valsts attīstību. Mūsu mērķis ir, lai Latvijas iedzīvotāji būtu droši par savu rītdienu, vēlētos dzīvot, strādāt un veidot kuplas ģimenes Latvijā, rūpētos par sabiedrības kopējo labumu, līdzdarbotos valstiskuma stiprināšanā, izturoties atbildīgi pret sevi, citiem, nākamajām paaudzēm un dabu. Mēs redzam Latviju kā valsti, kas aizsargā savus valsts piederīgos un ģimeni kā sabiedrības pamatu, dod vienlīdzīgas izaugsmes iespējas katram, nodrošina taisnīgumu un likuma varu, ceļ cilvēku dzīves kvalitāti un  stiprina vājākos, atbalsta tautas ataudzi, kā arī rod stabilu pamatu mūsu nācijas pastāvēšanai tālākā nākotnē.
 2. Partijas uzdevumi ir:
  1. sekmēt vienmērīgu Latvijas iedzīvotāju labklājības pieaugumu neatkarīgi no viņu dzīvesvietas;
  2. radīt labvēlīgus apstākļus sabiedrības pamata – veselīgas un pārtikušas ģimenes – pastāvēšanai;
  3. nodrošināt demokrātisku, kompetentu un godīgu pārvaldi pašvaldību un valsts institūcijās.
 3. Partija savu mērķu un uzdevumu sasniegšanai izmanto šādas demokrātiskas darbības metodes:
  1. veic politisko darbību;
  2. piedalās Latvijas novadu un republikas pilsētu pašvaldību domju vēlēšanās;
  3. piedalās Latvijas Republikas Saeimas vēlēšanās;
  4. piedalās Eiropas Parlamenta vēlēšanās;
  5. ar ievēlēto deputātu un amatpersonu starpniecību īsteno partijas programmu;
  6. iesaistās publiskās pārvaldes institūciju darbā;
  7. piedalās sabiedriski nozīmīgu procesu apspriešanā;
  8. sekmē sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā.

Partijas biedri

 1. Partijas biedri ir reorganizācijā iesaistīto partiju biedri un šajos statūtos noteiktajā kārtībā par partijas biedriem uzņemtās personas.
 2. Par partijas biedriem var būt astoņpadsmit gadu vecumu sasniegušas personas, kuras ievēro partijas statūtus, programmu un citus biedriem saistošus dokumentus.
 3. Jaunus biedrus partijā uzņem partijas valde pēc kandidāta rakstveida iesnieguma. Iesniegumam pievieno divu partijas biedru rakstveida rekomendāciju un apliecinājumu, kurā nodaļā kandidāts vēlas darboties.
 4. Partijas valde pēc partijas priekšsēdētāja vai valdes locekļa pamatota priekšlikuma lemj par biedru izslēgšanu no partijas, ja biedrs:
  1. neievēro vai pārkāpj partijas statūtus, programmu un darbojas pretēji partijas lēmējinstitūciju pieņemtajiem lēmumiem;
  2. ir kļuvis par citas partijas biedru;
  3. izdara darbības vai pieļauj morāles normu pārkāpumus, kas diskreditē partiju;
  4. piedalās citu politisko organizāciju aktivitātēs vai priekšvēlēšanu kampaņā bez iepriekšējas saskaņošanas ar partijas valdi;
  5. būdams deputāts, nepilda partijas programmu un/vai balso pretēji partijas pieņemtajiem lēmumiem;
  6. vairāk nekā sešus mēnešus neattaisnoti nav maksājis biedru naudu;
  7. attiecībā uz biedru ir stājies spēkā notiesājošs tiesas spriedums par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. 
 5. Lēmumu par izslēgšanu no partijas var apstrīdēt tuvākajā kopsapulcē.
 6. Partijas biedram ir tiesības:
  1. statūtos noteiktajā kārtībā piedalīties partijas lēmumu pieņemšanā;
  2. kopā ar vēl deviņiem partijas biedriem izvirzīt kandidātus partijas valdes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja, valdes locekļu, Ētikas komisijas un Revīzijas komsijas locekļu amatiem;
  3. vēlēt partijas amatpersonas un institūcijas, kā arī tikt ievēlētam amatos un institūcijās partijā saskaņā ar partijas statūtiem;
  4. saņemt un izplatīt informāciju par aktuālām partijas darbībām;
  5. saņemt informāciju par partijas izvirzītu, ievēlētu un/vai ieceltu amatpersonu darbību;
  6. pretendēt uz iekļaušanu partijas kandidātu sarakstos pašvaldību, Latvijas Republikas Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanās;
  7. statūtos noteiktajā kārtībā apstrīdēt partijas pieņemtos lēmumus;
  8. izstāties no partijas vai apturēt savu darbību partijā, par to rakstveidā paziņojot valdei;
  9. iesniegt valdei iesniegumus, ierosinājumus un lēmumprojektus, t.sk. par jautājuma iekļaušanu partijas biedru sapulces darba kārtībā, kuri valdei jāizskata saprātīgā termiņā;
  10. vērsties Ētikas komisijā un Revīzijas komisijā.
 7. Partijas biedram ir pienākums:
  1. ievērot partijas statūtus, sekmēt partijas programmas un lēmumu īstenošanu;
  2. atbalstīt partiju tās darbā, popularizēt partijas idejas un nostādnes;
  3. sniegt partijas biedriem konsultācijas un politisko atbalstu;
  4. piedalīties partijas priekšsēdētāja un citu partijas institūciju vēlēšanās;
  5. veicināt dialogu Latvijas sabiedrības saliedēšanai;
  6. maksāt biedru naudu noteiktajā apmērā un termiņos;
  7. ievērot savā darbībā demokrātijas, atklātuma, taisnīguma un godīguma principus.
 8. Partijas atbalstītājus uzņem partijas valde pēc kandidāta rakstveida iesnieguma. Par partijas atbalstītāju var kļūt jebkura persona, kura atbalsta partijas mērķus un nav citas partijas biedrs un kura par savu gribu kļūt par partijas atbalstītāju rakstveidā paziņo valdei. Partijas atbalstītājs var jebkurā brīdī rakstveidā atsaukt savu paziņojumu.
 9. Uzņemot partijā, partijas valde pēc saviem ieskatiem var noteikt biedra kandidāta vai partijas atbalstītāja statusu ar pārbaudes laiku no trīs mēnešiem līdz vienam gadam, pēc kura valde atkārtoti izvērtē iesniegumu par uzņemšanu.

Partijas organizatoriskā struktūra

 1. Partijas institūcijas ir kopsapulce, kongress, dome, valde, Revīzijas un Ētikas komisija, nodaļas un darba grupas.

Partijas kopsapulce

 1. Kopsapulce ir partijas augstākā lēmējinstitūcija. Partijas kārtējās kopsapulces sasauc valde ne retāk kā reizi kalendārajā gadā, ne vēlāk kā četrpadsmit dienas pirms kopsapulces dienas paziņojot biedriem kopsapulces datumu, laiku, norises vietu un darba kārtību.
 2. Ārkārtas kopsapulci sasauc valde pēc partijas priekšsēdētāja, valdes vai ne mazāk kā vienas desmitās daļas partijas biedru pieprasījuma ne vēlāk kā trīsdesmit dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, norādot ārkārtas kopsapulces sasaukšanas iemeslu.
 3. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā ceturtā daļa no biedriem. Biedrs nevar piedalīties sapulcē ar pārstāvja starpniecību.
 4. Kopsapulces lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Lēmumam par partijas darbības izbeigšanu un lēmumam par reorganizāciju nepieciešams, lai par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
 5. Partijas amatpersonas (valdes priekšsēdētājs, valdes locekļi, domes priekšsēdētājs, Ētikas un Revīzijas komisiju locekļi) tiek ievēlētas aizklātā balsojumā. Par ievēlētām amatpersonām kļūst tie kandidāti, kuri balsošanā saņēmuši vislielāko balsu skaitu.
 6. Klātesošo balsstiesīgo kopsapulces dalībnieku skaits nosakāms pēc nobalsojušo dalībnieku skaita.
 7. Kopsapulci vada partijas priekšsēdētājs, ja kopsapulce neievēlē citu kopsapulces vadītāju. Kopsapulces gaita tiek protokolēta, protokolu paraksta kopsapulces vadītājs un protokolists.
 8. Kopsapulces kompetencē ir:
  1. izdarīt grozījumus partijas statūtos un programmā;
  2. ievēlēt un atsaukt partijas valdes locekļus, partijas priekšsēdētāju, Revīzijas un Ētikas komisijas locekļus vai citu institūciju locekļus;
  3. lemt par partijas piedalīšanos partiju apvienības dibināšanā;
  4. lemt par jebkuru jautājumu, kas ir valdes un citu partijas institūciju kompetencē;
  5. lemt par partijas darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju.
 9. Kongress ir biedru pārstāvju sapulce, kura īsteno kopsapulces pienākumus un tiesības, ja likums nenosaka citādi, tajā skaitā tam ir tiesības ievēlēt un atsaukt partijas valdes locekļus, partijas priekšsēdētāju, Revīzijas komisijas locekļus vai citu institūciju locekļus.
 10. Statūtos ietvertais regulējums par kopsapulces sasaukšanu, norisi, lēmumu pieņemšanu un apstrīdēšanu ir piemērojams arī attiecībā uz kongresu.
 11. Kongresā piedalās valdes noteiktajā kārtībā apstiprinātie delegāti, partiju institūciju locekļi, partijas biedri, kuri ir Saeimas deputāti un ministri, Eiropas Parlamenta deputāti un pašvaldību vadītāji.

Partijas valde

 1. Valde ir partijas izpildinstitūcija, kas organizē un vada partijas darbu.
 2. Valde sastāv no partijas priekšsēdētāja un deviņiem valdes locekļiem. Valde no sava vidus var ievēlēt vienu vai vairākus priekšsēdētāja vietniekus.
 3. Partijas valdi un partijas priekšsēdētāju ievēlē kopsapulce uz diviem gadiem.
 4. Valdes loceklis var iesniegt valdei rakstveida paziņojumu par valdes locekļa amata atstāšanu. Ja valdes loceklis atstāj amatu, viņa vietā stājas nākamais kandidāts, kurš iepriekšējās valdes vēlēšanās saņēmis vislielāko balsu skaitu, bet nav ievēlēts valdē.
 5. Tiesības pārstāvēt partiju ir valdes priekšsēdētājam atsevišķi, un jebkuri pieci valdes locekļi partiju pārstāv kopīgi.
 6. Partijas valdes sēdes sasauc un vada partijas priekšsēdētājs vai cits viņa pilnvarots valdes loceklis ne retāk kā reizi trīs mēnešos. Valdes ārkārtas sēdes sasauc partijas priekšsēdētājs vai sēde tiek sasaukta pēc ne mazāk kā trīs valdes locekļu pieprasījuma.
 7. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse valdes locekļu. Valdes lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir partijas priekšsēdētāja balss.
 8. Valdes sēdes partijas biedriem ir atklātas, taču, īpaši nolemjot, valde ir tiesīga noteikt slēgtās sēdes.
 9. Valde:
  1. vada partijas darbu un pārstāv partiju;
  2. nodrošina programmas īstenošanu un partijas institūciju lēmumu izpildi;
  3. gatavo statūtu un programmas grozījumu projektus;
  4. lemj par biedru uzņemšanu un izslēgšanu;
  5. izvirza un apstiprina deputātu kandidātus un sagatavo kandidātu sarakstus Saeimas, Eiropas Parlamenta vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām;
  6. apstiprina kandidatūras Ministru kabineta locekļu amatiem, kā arī to amatpersonu kandidatūras, kuras izvirza Saeimas deputāti un ievēlē Saeima;
  7. pieņem partijas budžetu un apstiprina gada pārskatu;
  8. apstiprina darba grupas un nodaļas;
  9. organizē kopsapulces, kongresa un domes sēžu norisi, lēmumu izstrādāšanu un izpildi;
  10. izstrādā un apstiprina partijas priekšsēdētāja, valdes locekļu un citu institūciju locekļu izvirzīšanas un apstiprināšanas kārtību;
  11. īsteno citas statūtos un normatīvajos aktos noteiktās funkcijas;
  12. informē biedrus par savu darbu un lēmumiem;
  13. lemj par politisko pozīciju, izsakot partijas viedokli un/vai nostāju;
  14. nosaka kongresa delegātu pārstāvniecības kārtību;
  15. izraugās un ieceļ zvērinātu revidentu, kura pilnvaru termiņš ir viens gads.
 10. Valdes lēmumi ir pārsūdzami kopsapulcei viena mēneša laikā no to spēkā stāšanās dienas, iesniegumu par pārsūdzēšanu iesniedzot partijas priekšsēdētājam.

Dome

 1. Dome ir partijas pārvaldes institūcija, kas darbojas saskaņā ar kopsapulces vai kongresa pieņemtu domes nolikumu. Dome kopsapulces starplaikos nosaka partijas darbības politiskos virzienus.
 2. Partijas domi veido partijas priekšsēdētājs, valdes locekļi, partiju pārstāvošo pašvaldību domju priekšsēdētāji un viņu vietnieki, kā arī no partijas ievēlētie Eiropas Parlamenta, Latvijas Republikas Saeimas, Ministru kabineta locekļi, jaunatnes organizācijas pārstāvis un nodaļu vadītāji.
 3. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs, kuru ievēlē kongress vai kopsapulce. Tās sēdes sasauc un vada domes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarots domes loceklis ne retāk kā reizi sešos mēnešos. Domes priekšsēdētāju ievēlē kopsapulce uz diviem gadiem.
 4. Domes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā trešā daļa no tās locekļiem. Dome pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Tās sēdes var būt atklātas vai slēgtas.

Partijas teritoriālās struktūrvienības

 1. Partija saskaņā ar valdes lēmumu var veidot partijas teritoriālās struktūrvienības – nodaļas.
 2. Nodaļas veidojamas pēc teritoriālā principa, katrā administratīvajā teritorijā veidojot ne vairāk kā vienu nodaļu ar ne mazāk kā desmit biedriem.
 3. Par nodaļas izveidošanu valde lemj pēc partijas priekšsēdētāja vai valdes locekļa ierosinājuma, vai pēc vismaz 10 partijas biedru ierosinājuma.
 4. Nodaļas darbojas saskaņā ar partijas kopsapulces, kongresa un valdes pieņemtajiem lēmumiem, valdes apstiprināto attiecīgās nodaļas nolikumu un šiem statūtiem.
 5. Nodaļu pārstāv attiecīgās nodaļas vadītājs, kuru uz diviem gadiem ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu ievēlē nodaļas sapulcē un apstiprina valde.
 6. Nodaļām ir šādas tiesības un pienākumi:
  1. iesniegt priekšlikumus valdei;
  2. izvirzīt kandidātus partijas valdes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja, valdes locekļu, Ētikas komisijas un Revīzijas komsijas locekļu amatiem;
  3. izvirzīt delegātus kongresam;
  4. izvirzīt deputātu kandidātus Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām;
  5. izvirzīt deputātu kandidātus un veidot deputātu kandidātu sarakstu priekšlikumu pašvaldību vēlēšanām;
  6. īstenot partijas programmu novados un pilsētās.
 7. Jaunatnes organizācija ir partijas struktūrvienība, kuru neveido atbilstoši teritoriālajam principam un kura darbojas atbilstoši valdes apstiprinātam Jaunatnes organizācijas nolikumam.

Mantas un finanšu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība

 1. Partijai ir juridiskās personas statuss, tai ir savi finanšu līdzekļi un manta, ko veido biedru naudas maksājumi, fizisko personu ziedojumi, valsts finansējums un/vai cits normatīvajos aktos atļautā kārtībā iegūts īpašums un/vai ienākumi.
 2. Par partijas mantas un finanšu līdzekļu iegūšanu, izlietošanu, izmantošanu un/vai atsavināšanu lemj partijas valde.
 3. Partijā ir biedru naudas maksājumi. Katram partijas biedram ir pienākums maksāt biedra naudu, iemaksu veicot ar pārskaitījumu partijas valdes norādītajā kontā vismaz reizi gadā partijas valdes noteiktajā apmērā. Partijas biedrs maksā biedru naudu no brīža, kad partijas valde apstiprinājusi personas uzņemšanu par partijas biedru.

Partijas saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija

 1. Partijas finanšu piesaisti, saimniecisko darbību un finanšu izlietojumu pārrauga Revīzijas komisija.
 2. Revīzijas komisiju trīs locekļu sastāvā uz diviem gadiem ievēlē kopsapulce vai kongress.
 3. Revīzijas komisija sastāv no Revīzijas komisijas priekšsēdētāja un diviem komisijas locekļiem. Revīzijas komisijas priekšsēdētāju no sava vidus ievēlē Revīzijas komisija.
 4. Revīzijas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās divi Revīzijas komisijas locekļi. Revīzijas komisijas lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu.
 5. Revīzijas komisija partijas finansiālās un saimnieciskās darbības pārbaudi veic ne retāk kā vienu reizi gadā. Revīzijas komisija pēc saviem ieskatiem var veikt arī ārpuskārtas pārbaudes.
 6. Ārpuskārtas finanšu pārbaudes Revīzijas komisija veic arī pēc partijas priekšsēdētāja vai vismaz trīs valdes locekļu, vai ne mazāk kā 10 partijas biedru ierosinājuma.
 7. Par pamanītajiem trūkumiem vai pārkāpumiem partijas finanšu un saimnieciskajā darbībā Revīzijas komisija nekavējoties ziņo partijas valdei.
 8. Revīzijas komisija par veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem ziņo partijas kopsapulcei.
 9. Partijas saimniecisko un finansiālo darbību ne retāk kā reizi gadā pārbauda zvērināts revidents.

Ētikas komisija

 1. Ētikas komisija uzrauga LRA Ētikas kodeksa ievērošanu, izvērtē biedru un atbalstītāju iespējamos ētikas pārkāpumus. Ētikas komisiju triju locekļu sastāvā ievēlē kopsapulce vai kongress uz diviem gadiem.
 2. Ētikas komisijas locekļi no sava vidus ievēlē Ētikas komisijas priekšsēdētāju. Ētikas komisijas sēde tās priekšsēdētājam jāsasauc, ja to pieprasa valde, dome vai vismaz desmit partijas biedri.
 3. Ētikas komisija, izvērtējot iespējamos Ētikas kodeksa pārkāpumus, ir tiesīga pieprasīt un saņemt LRA biedru un atbalstītāju paskaidrojumus.
 4. Ētikas komisija darbojas atbilstoši domes apstiprinātam Ētikas komisijas nolikumam un par savu lēmumu ziņo tuvākajā valdes sēdē.