Latvijas Reģionu Apvienības ētikas nolikums

 1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Ētikas nolikums, balstoties uz demokrātiskā sabiedrībā pastāvošiem ētikas principiem un ētikas normām, nosaka partijas biedru uzvedības pamatprincipus un normas, kuras jāievēro gan savstarpējā saskarsmē ar partijas biedriem partijā, gan reprezentējot partiju sabiedrībā, vai paužot savu viedokli sabiedriskajos medijos.

1.2. Ētikas nolikums ir partijas darba organizācijas sastāvdaļa. Tas ir saistošs visiem tās biedriem un partijas izvirzītajām amatpersonām.

2. Ētiskas uzvedības pamatprincipi

2.1. LRA biedrs

2.1.1. Ir Latvijas Republikas patriots, aizstāv un kopj demokrātiju, tiesiskumu, latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu un vienīgo oficiālo valodu, parlamentārismu, īstenojot visu cilvēku vienlīdzību likuma priekšā.

2.1.2. Godā latviešu kultūru un Latvijas kultūru, vienlaikus ar cieņu izturoties pret citām kultūrām.

2.1.3. Pilda dotos solījumus, ir atbildīgs par savu rīcību, tajā skaitā ievēro šo Ētikas nolikumu.

2.1.4. Nemelo, nemanipulē un nesagroza tādus faktus profesionālajā un personiskajā jomā, kas varētu ietekmēt politisko darbību partijā.

2.1.5. Izvairās no augstprātības, ievēro demokrātisma normas un koleģialitāti.

2.1.6. Atturas tieši vai netieši pieņemt dāvanas vai atlaides, kas varētu ietekmēt politisko lēmumu pieņemšanu.

2.1.7. Prot atzīt un labot savas kļūdas un nepareizu rīcību, atvainojas par neētisku rīcību.

2.1.8. Nepauž un neatbalsta ideoloģiskus uzskatus, kas vērsti uz rases, reliģijas, etniskās grupas nomelnošanu vai arī rasu vai etniskā naida kurināšanu.

2.1.9. Publiskos izteikumos (TV, radio, interneta blogos, diskusiju un sarunu portālos, intervijās) izvairās no vārdiem un žestiem, kas var būt aizskaroši, nelieto apvainojošus izteicienus un neveicina rīcību, kas sabiedrībā var tikt uztverta kā pretlikumīga darbība vai partijas reputāciju graujoša darbība.

2.1.10. Kopj savu runas un valsts valodas prasmi.

2.1.11. Nepieļauj personisko, partijas vai valsts interešu konfliktu, izvairās no situācijām, kas sabiedrībā var radīt aizdomas par šāda konflikta pastāvēšanu.

2.1.12. Neaizskar personas godu un nepazemo otru, neizturas ciniski pret cita vēlmēm, uzskatiem un vajadzībām.

2.1.13. LRA finansēšanas jomā uztur atklātību, neuzņemas slepenībā paturamas saistības, nepieļauj interešu konfliktus, neuzņemas saistības, kas nav savienojamas ar šī Ētikas nolikumā ietvertajiem principiem.

2.1.14. Neizmanto piederību partijai personiska materiāla labuma gūšanai veidā, kas ir pretrunā ar šī Ētikas nolikuma principiem.

2.1.15. Ievēro iekšējo partijas disciplīnu, respektē LRA institūciju pieņemtos lēmumus, nepārstāv LRA dažādu politisku jautājumu risināšanā tās vārdā bez atbilstošas LRA institūcijas pilnvarojuma.

2.2. Saskarsmē ar LRA biedriem un citām personām

2.2.1. Izturas ar cieņu, ievērojot ikvienas personas tiesības un likumiskās intereses.

2.2.2. Ir smalkjūtīgs, laipns un pieklājīgs, nelieto aizvainojošus izteicienus.

2.2.3. Neaizskar personas cieņu un godu, ir iecietīgs pret citu personu uzskatiem un pārliecību.

2.2.4. Nav augstprātīgs un autoritārs attiecībās ar citiem biedriem.

2.2.5. Veicina sabiedrības uzticēšanos LRA un Latvijas valstij.

2.2.6. Sargā LRA godu, saglabā pašcieņu arī gadījumos, ja radušās domstarpības.

3. Ētikas komisijas reglaments

3.1. Iesniegumu iesniegšanas kārtība Ētikas komisijā (turpmāk tekstā – Komisija)

3.1.1. Iesniegumus Komisijā iesniedz parakstītus partijas LRA birojam.

3.1.2. Komisijā netiek izskatīti partijas biedru iesniegumi, kas pēc būtības nesatur ētiska rakstura pārkāpumus. Ētikas komisija neskata anonīmus iesniegumus.

3.1.3. Komisijas lietvedība (saņemtie iesniegumi, sēžu protokoli, audioieraksti, pieņemtie lēmumi un citi dokumenti) glabājas partijas LRA birojā atbilstoši šī Ētikas nolikuma 3.4.1.2.punktam.

3.1.4. Komisijas locekļiem ir pienākums piedalīties Komisijas sēdēs un Komisijas darbā, apspriežot sēdē izskatāmos jautājumus, un, paužot savu viedokli, balsot ”Par”, ”Pret” vai „Atturas” par jautājumiem, kuru izlemšanai ir nepieciešams Komisijas balsojums.

3.1.5. Ja Komisijas loceklis neattaisnotu iemeslu dēļ nav piedalījies divās Komisijas sēdēs pēc kārtas, tad tiek uzskatīts, ka minētais Komisijas loceklis savu darbu Komisijā pārtraucis, un viņa vietā par Komisijas locekli kļūst Komisijas vēlēšanās (partijas kongresā vai pilnsapulcē) nākamais visvairāk balsu ieguvušais Komisijas locekļa kandidāts.

3.2. Komisijas rīcība, izskatot iesniegumus

3.2.1. Komisijas priekšsēdētājs sasauc Komisijas sēdi 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā, skaitot no iesnieguma saņemšanas dienas. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā sēdi sasauc priekšsēdētāja vietnieks.

3.2.2. Komisija var pieņemt izskatīšanai iesniegumu starp LRA biedriem, kā arī sabiedrības sūdzības par LRA biedru ētikas pārkāpumiem. Komisija nepieņem izskatīšanai jau izskatītu iesniegumu, ja no tā izskatīšanas brīža nav būtiski mainījušies lietas apstākļi.

3.2.3. Iesniegumu izskatīšana notiek, piedaloties ne mazāk kā 2 (diviem) Komisijas locekļiem. Lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi arī balsojot otro reizi, jautājums tiek noraidīts.

3.2.4. Iesniegumu izskatīšana Komisijā notiek tikai slēgtā sēdē. Pēc Komisijas locekļu ieskatiem uz sēdi var pieaicināt iesniedzēju, izskatāmo personu, ekspertus un/vai lieciniekus.

3.2.5. Komisija

            3.2.5.1. izskata rakstveida iesniegumus par Ētikas nolikuma pārkāpumiem un pieņem atbilstošus lēmumus;

            3.2.5.2. sniedz konsultācijas biedriem ētikas jautājumos;

            3.2.5.3. izsaka brīdinājumus par Ētikas nolikuma pārkāpumiem;

            3.2.5.4. sniedz partijas valdei rekomendējošus lēmumus par biedru izslēgšanu no partijas:

            3.2.5.5. nosaka liegumu uz laiku ieņemt partijā vēlētus amatus;

            3.2.5.6. sniedz citas rekomendācijas, kuras ir apstiprinātas Komisijas sēdēs.

3.2.6. Par lēmuma publiskojamo daļu un apjomu Komisija lemj atsevišķi par katru pieņemto lēmumu.

3.3. Iesniegumu izskatīšanas termiņi

3.3.1. Komisija izskata no partijas biedriem saņemtos iesniegumus un pieņem lēmumus ne vēlāk kā viena mēneša laikā, skaitot no iesnieguma izskatīšanas dienas.

3.3.2. Komisija izskata sabiedrības pārstāvju saņemtos iesniegumus un pieņem lēmumus ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas.

3.4. Komisijas lēmumi

3.4.1. Komisijas lēmumu aprite ir sekojoša:

            3.4.1.1. lēmuma publiskojamo daļu Komisija nodod valdei un partijas biroja vadītājai, kas tos nosūta iesniedzējam un biedram, kura rīcība izvērtēta;

            3.4.1.2. komisijas lēmumi un pārējā dokumentācija tiek glabāti 2 (divus) gadus elektroniskajā datu nesējā vai tiešsaistes krātuvē.

3.4.2. Komisijas lēmumi ir galīgi un nav pārsūdzami.

3.5. Komisijas sēdes un to norises kārtība

3.5.1. Sēdes var notikt klātienē vai tiešsaistē. Komisija var veikt sēdes ierakstu.

3.5.2. Sēdes laikā tiek nodrošināta tās dalībnieku identifikācija ar augstu ticamības pakāpi. Uz ikvienu sēdes dalībnieku attiecas video kameras lietošana, vārda un uzvārda norādīšana.

3.5.3. Komisijas loceklis pats var iesniegt iesniegumu izskatīšanai Komisijā. Lai Komisija iesniegumu pieņemtu izskatīšanai, nepieciešams Komisijas vairākuma lēmums. Komisija izskata iesniegumus, kuros minētie notikumi ir notikuši pēc tās locekļu ievēlēšanas partijas kongresā vai pilnsapulcē.

3.5.4. Saņemot iesniegumu, Komisija lemj par tā pieņemšanu izskatīšanai. Pēc pieņemšanas izskatīšanai Komisija, ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā nosūta uzaicinājumu biedram ierasties uz nākamo Komisijas sēdi, lai sniegtu paskaidrojumus. Biedra pienākums ir rakstveidā informēt Komisiju, ja objektīvu iemeslu dēļ paskaidrojumu sniegšanai nepieciešams ilgāks laiks.

3.5.5. Ja biedrs, kurš ir uzaicināts uz Komisijas sēdi sniegt paskaidrojumus, neierodas, un nav sniedzis rakstveida atbildi uz Komisijas uzaicinājumu, Komisija izskata attiecīgo iesniegumu bez biedra klātbūtnes.

3.6. LRA biedru un LRA izvirzīto amatpersonu savstarpējā komunikācija ar Komisiju

3.6.1. Biedra pienākums ir sniegt atbildes uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem, kā arī sniegt informāciju. Biedra pienākums ir ievērot Komisijas noteikto jautājuma izskatīšanas kārtību un sadarboties ar Komisiju. Apzināti nepatiesas informācijas sniegšana Komisijai, nesadarbošanās vai atteikums sadarboties ar Komisiju uzskatāms par rupju Ētikas nolikuma pārkāpumu.

3.7. Komisijas sastāvs

3.7.1. Komisijas locekļi no sava vidus ievēl priekšsēdētaju, vietnieku un sekretāru.

3.8. Jaunievēlētās Komisijas sēdes sasaukšanas kārtība

3.8.1. Pēc partijas kongresa vai pilnsapulces jaunievēlētā Komisija uz pirmo sēdi sanāk 2 (divu) nedēļu laikā kopš ievēlēšanas. Jaunievēlētās Komisijas pirmo sēdi sasauc partijas valdes priekšsēdētājs un nodod tās vadīšanu Komisijas Priekšsēdētājam pēc tam, kad Komisijas sastāvs ir ievēlēts atbilstoši šī Ētikas nolikuma 3.7.punktam.

3.9. Noziedzīga nodarījuma vai normatīvo aktu pārkāpuma pazīmes

3.9.1. Ja Komisijai rodas aizdomas par noziedzīga nodarījuma vai normatīvo aktu pārkāpuma esību biedra rīcībā, komisija pati vēršas ar iesniegumu attiecīgajās valsts institūcijās. Iesniegumu Komisijas vārdā paraksta Komisijas priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks.