Latvijas Reģionu Apvienības vērtību deklarācija

LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBA

VĒRTĪBU DEKLARĀCIJA

Latvija 2040

Jau 2040. gadā apritēs 50 gadi kopš 1918. gada 18. novembrī dibinātās Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas – tas būs mūsu valsts izmantoto un neizmantoto izdevību laiks. Puse gadsimta. Tie būs mūsu, nevis Ulmaņa, okupācijas vai padomju laiki. Mūsu atbildības laiks.

Mūsu mērķis ir, lai Latvija 2040. gadā ir starp 15 Eiropas turīgākajām valstīm ar stabili augošu iedzīvotāju skaitu, kas dod vienlīdzīgas izaugsmes iespējas katram un stiprina vājākos. Droša, spēcīga, pārtikusi un taisnīga valsts. Valsts ar līdzsvaroti attīstītiem reģioniem un Rīgu kā veiksmīgu un starptautiski atpazīstamu, visu Latvijas cilvēku galvaspilsētu. Mēs redzam Latviju kā valsti, kas aizsargā savus valstspiederīgos un ģimeni kā sabiedrības pamatu. Valsts, kas nodrošina Latvijas pastāvēšanu cauri gadsimtiem.

Šajā, 2040. gadā būs apaļa jubileja, ko svinēs mūsu bērni un mazbērni. Viņiem būs jāizraugās savi mērķi nākamajām desmitgadēm. Ar savu rīcību šodien mums viņiem jārāda piemērs tam, ka ikviens sasniegums nākotnē izriet no rīcības tagad.

Domājot par to, kādu mēs saskatām Latviju nākotnē, šajā vērtību deklarācijā esam ietvēruši būtiskākās vērtības un mērķus, kas kalpo kā vadmotīvs mūsu rīcībai, iecerēm un politikām.

Cilvēks

Rūpes un interese par katru Latvijas cilvēku. Nav aizmirsto vai nomalēs dzīvojošo. Palīdzība katram, kurš ir grūtībās. Iedrošinājums un iespēju rašana uzņēmīgajiem sava ceļa sācējiem. Katrs jūtas valstij un sabiedrībai iederīgs, noderīgs un  vajadzīgs. Vienādas iespējas visiem. Latvijas cilvēki – droši par savu rītdienu, vēlētos dzīvot, strādāt un veidot kuplas ģimenes Latvijā, rūpētos par sabiedrības kopējo labumu, līdzdarbotos valstiskuma stiprināšanā, izturoties atbildīgi pret sevi, citiem, nākamajām paaudzēm un dabu.

Ģimene

Stipras ģimenes kā sabiedrības pamats. Valsts un sabiedrības atbalsts un pleca sajūta katrai ģimenei kā drošības un vērtību radītājai un sargātājai. Katra Latvijas bērna spēju un talanta attīstība. Veselība, izglītība un drošība – visu varas līmeņu prioritāte.

Novads

Plaukstoši un dzīvi novadi un pilsētas ar augošu saimniecisku ietekmi un politisku pašapziņu. Latvija bez nomalēm. Saliedētas kopienas ar kopīgu vēstures un piederības sajūtu. Dzīve ārpus pilsētas – daudzu iespējas un izvēle.

Zeme

Saimnieku un īpašnieku atbildība. Tautsaimnieciski lēmumi, kas balstīti pašu kapitālā, idejās un vajadzībās. Taupīga un saudzīga attieksme pret savu un kopējo. Daba un resursi – mantojums, kas kopjams un saglabājams nākamajam paaudzēm.

Nācija

Latvijas ļaudis, kas vienoti kopējā Latvijas vēsturē, valodā, kultūrā un nākotnes redzējumā. Solidāri un līdzcilvēkus atbalstoši. Pilsoņi ar pašcieņu un cieņu pret citu viedokļiem. Savstarpēja cieņa un uzticēšanās – nācijas saliedētības pamats. Sabiedrība, kurā aug sadarbība un atbildība, bet iznīkst radikālisms.

Valsts

Valsts, kas aizstāv savējos, vienmēr un visur. Valsts, kas tiecas pēc izcilības katrā lietā. Valsts, kas aizsargā latviešu valodu un tradīcijas. Mazāk centralizācijas, vairāk lemšanas tuvāk cilvēkiem. Stipri demokrātijas rīki pašu pilsoņu rokās. Valsts, kas ir tuvu, bet lieki netraucē. Taisnīgums, kas sakrīt ar tiesiskumu. Valsts, kas nedzīvo uz nākamo paaudžu rēķina. Valsts, kas atbalsta tautas ataudzi, kā arī rod stabilu pamatu mūsu nācijas pastāvēšanai tālākā nākotnē. 

Pasaule

Tradīcijās un nacionālā pašcieņā balstīta atvērtība racionālam progresam un mūsu valsts gatavība modernās pasaules pārmaiņu tempam. Latvija – cieši ieausta Rietumu izaugsmes, drošības, kultūras un demokrātijas telpā. Drošs sabiedrotais un partneris. Aktīva balss starptautiski savu interešu aizstāvībā.